PKN
Protestantse Gemeente Assendelft
 
Gebruiksplan Kerkgebouw Gebruiksplan Kerkgebouw
Protestantse Gemeente in Assendelft


Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Inhoud

1.      Doel en functie van dit gebruiksplan. 2
1.1         Doelstelling in het algemeen. 2
1.2         Functies van dit gebruiksplan. 2
1.3         Algemene afspraken. 2
2.      Gebruik van het kerkgebouw.. 3
2.1         Gebruik van de kerkzaal 3
2.1.1          Plaatsing in de kerkzaal 3
2.1.2          Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie. 3
3.      Concrete uitwerking. 4
3.1         Gerelateerd aan het gebouw.. 4
3.1.1          Routing. 4
3.1.2          Toiletgebruik. 4
3.1.3. Reinigen en ventileren. 5
3.2         Gerelateerd aan de samenkomst. 5
3.2.1 Gebruik van de sacramenten. 5
3.2.2          Zang en muziek. 5
3.2.3          Collecteren. 5
3.2.4          Koffiedrinken en ontmoeting. 5
3.2.5          Kinderoppas en kinderwerk. 5
3.3         Uitnodigingsbeleid. 6
3.4         Taakomschrijvingen. 6
3.4.1          Coördinatoren. 6
3.4.2          Kerkenraad en voorganger. 6
3.4.3 Muzikanten en techniek. 6
3.5 Tijdschema. 7
4.      Besluitvorming en communicatie. 8
4.1         Besluitvorming. 8
4.2         Communicatie. 8
5. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk. 9
5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen. 9
5.1.1 Vergaderingen. 9
5.1.2 Uitvaartdiensten. 10
5.2 Bezoekwerk. 10
5.3 Verhuur kerkzaal 10
                                                                                                    
 1. Doel en functie van dit gebruiksplan
 

1.1      Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:
●             bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
●             bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
●             volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

1.2      Functies van dit gebruiksplan

1.            We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2.            De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3.            Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
4.            Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

 

1.3      Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
●             anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
●             mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
●             de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
●             op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.


 
 1. Gebruik van het kerkgebouw
 
  1. Gebruik van de kerkzaal
De kerkzaal wordt voornamelijk gebruikt voor de zondagmorgendienst. Tevens vinden er soms trouw- en rouwdiensten plaats.
 
   1. Plaatsing in de kerkzaal
In de kerkzaal staan losse stoelen. Deze staan anderhalve meter uit elkaar. Personen behorend tot één huishouden mogen de stoelen dichter bij elkaar schuiven, zolang er maar anderhalve meter tussen hen en de volgende persoon (die niet tot hetzelfde huishouden behoort) blijft bestaan.
 
   1. Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 bezoekers in de kerkzaal. Dit is exclusief ‘medewerkers’ en met in acht neming van de anderhalve meter.
Regels vanuit de overheid en het RIVM dienen altijd te worden opgevolgd, ook als ze niet expliciet vermeld worden in dit gebruiksplan.

Op 17 oktober 2020 heeft het moderamen het voorlopige besluit genomen dat er tijdens de kerkdienst een maximum aantal van 12 bezoekers inclusief medewerkers geldt. Bij het reserveren wordt aangeraden om de dienst via de livestream bij te wonen. Bezoekers blijven desondanks welkom, mits het maximum aantal van 12 niet wordt overschreden. Dit alles is besloten naar aanleiding van de snel oplopende coronacijfers van het huidige moment.

 
 1. Concrete uitwerking
 
  1. Gerelateerd aan het gebouw
 
   1. Routing
Zowel op het kerkpad, als in de hal, als op de trap geldt:
 • Houdt zoveel mogelijk rechts.
 • Houdt anderhalve meter afstand.
 • Geef elkaar de ruimte.

Bij binnenkomst:
 • De deuren zijn geopend. Dit voorkomt dat bezoekers deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Bij binnenkomst staat er desinfecterend middel (tegenover de toiletten). Bezoekers mogen alleen binnen komen wanneer de bezoeker voor hem is doorgelopen. Wanneer bezoekers tot één huishouden behoren mogen ze gelijktijdig naar binnen.
 • Na het desinfecteren van de handen mogen de bezoekers de hal betreden, mits daar niet meer dan vijf bezoekers aanwezig zijn én de anderhalve meter in acht wordt genomen.
 • Draag een mondkapje tijdens het verplaatsen. Wanneer u zit mag het mondkapje af.
 • In de hal wordt er gevraagd naar de gezondheid. Bezoekers met klachten en bezoekers die personen in het huishouden hebben met klachten wordt gevraagd naar huis te gaan.
 • De garderobe wordt niet gebruikt. De jas gaat mee naar boven.
 • Iedereen gaat één voor één naar boven de trap op met een halve traplengte er tussen om de anderhalve meter te waarborgen. De trapleuning wordt zo mogelijk niet aangeraakt. Voor de trap geldt: vóór de dienst alleen opgaand verkeer, na de dienst alleen neerdalend verkeer. Noodzakelijke beweging in tegengestelde richting kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van de coördinator. Voor het reinigen van de trapleuning  staan hygiënische doekjes of desinfecterende spray klaar.  
 • Het gebruik van de traplift wordt zo mogelijk vermeden. Voor assistentie bij de traplift wordt eerst gekeken of iemand uit het huishouden kan helpen, kan dat niet dan kan gevraagd worden of de coördinator wil helpen (er zijn eventueel handschoenen en mondkapjes beschikbaar). Nadat de traplift is gebruikt moet deze direct gereinigd worden. Hiervoor kunnen hygiënische doekjes of desinfecterende spray gebruikt worden.  
 • Boven in de kerkzaal gaan de bezoekers zo veel mogelijk naar de koffietafel en worden de stoelen vanaf die kant naar de deur toe gevuld.
 • De liedboeken van de kerk liggen onder de stoelen. Indien de bezoeker gebruik wil maken van dat liedboek kan deze gepakt worden.
 • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren.

Bij het verlaten van de kerk:
 • De bezoekers gaan één voor één naar beneden met een halve traplengte afstand er tussen. Te beginnen met de bezoekers het dichtst bij de deur. Volg hierbij de aanwijzingen van de coördinator. Voor het reinigen van de trapleuning  staan hygiënische doekjes of desinfecterende spray klaar.
 • Onderaan de trap aangekomen gaat de bezoeker gelijk naar buiten. Om geen opstoppingen te krijgen gaat de bezoeker ook buiten direct door het hek uit.
 
   1. Toiletgebruik
Het gebruik van het toilet moet zoveel mogelijk beperkt worden. Er worden papieren handdoekjes gebruikt om de handen af te drogen. Er ligt een pak hygiënedoekjes op het plankje bij de wasbak die de bezoekers kunnen gebruiken voor de deurklinken en de toiletbril. Na elke kerkdienst worden de toiletten van boven tot beneden gereinigd. Prullenbakken worden geleegd.
 

3.1.3. Reinigen en ventileren

 • Het is belangrijk goed na te denken over spullen die door meerdere personen worden aangeraakt tijdens een dienst. Denk daarbij aan bijbel/liedboek, microfoons, meerdere personen achter dezelfde katheder. Raak deze zo min mogelijk aan en reinig deze bij wisseling van personen.
 • De zaal moet goed geventileerd worden. De deur bij de trap en de deur bij het orgel (en die bij Flentrop) staan een half uur voor de dienst tegen elkaar open voor ventilatie. Deze blijven open tot tenminste een half uur na de dienst. De kerkzaal wordt in principe alleen op zondagmorgen gebruikt voor de kerkdienst.
 • Na elke dienst:
  o    Stoelen, lessenaar, microfoon, bijbel, deurklinken, trapleuningen, traplift reinigen.
  o    Orgel, orgelbank, muziekboeken, etc. reinigen.
  o    Toiletten reinigen, prullenbakken legen.
  o    Indien er van de keuken gebruik is gemaakt: kranen, handgrepen, deurklinken reinigen en prullenbakken legen. Ook in de keuken wordt er gebruik gemaakt van papieren handdoekjes.  
  o    Predikantskamer: stoelen en tafel, deurklinken reinigen.
 •  
 
  1. Gerelateerd aan de samenkomst
 

3.2.1 Gebruik van de sacramenten

Het gaat hierbij om het avondmaal en de doop. Er wordt ongeveer 7 keer per jaar avondmaal gevierd, vastgelegd in het jaarrooster. Doop wordt in de nabije toekomst niet verwacht.
 • Avondmaal: Het vieren van avondmaal kan op anderhalve meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet worden aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken. Let bij het snijden van het brood op de hygiëne!
 • Doop: Zoals gezegd ligt het niet in lijn der verwachting dat er in de nabije toekomst gedoopt wordt. Dit beschrijven we in het gebruiksplan op het moment dat er sprake van is. Dan kunnen we de op dat moment geldende regels volgen.
 
   1. Zang en muziek
Gemeentezang is niet mogelijk. Het bespelen van het orgel / de piano wel. Solo of duo-zang is mogelijk op anderhalve meter van elkaar en met een afstand van 5 meter qua zangrichting tussen zanger(s) en gemeenteleden.
 
   1. Collecteren
Het gebruik van collectezakken die worden doorgegeven is niet mogelijk. Een alternatief is een collecteschaal bij de uitgang. Dit kan wel zorgen voor filevorming.
Tijdens het tellen van het geld worden handschoenen gedragen.

 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting
Koffiedrinken en ontmoeting is mogelijk met in achtneming van de anderhalve meter. Het is in de kerkzaal lastig een goede doorloop te creëren, daarom heeft de kerkenraad besloten voorlopig van het koffiedrinken af te zien. Wanneer er in de toekomst weer toe besloten wordt, wordt de procedure alsnog beschreven.
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk
Voorlopig is hier geen sprake van, wanneer dit weer gaat starten komt de leiding van de kindernevendienst met een plan van aanpak. Kinderen tot 12 jaar mogen (dicht) bij elkaar, er dient wel anderhalve meter afstand te zijn tot personen boven de 12 jaar.
 
  1. Uitnodigingsbeleid
De kerkdiensten worden vermeld op de website en in het kerkblad ‘Op de hoogte’. Hierbij wordt vermeld of aanmelden voor de dienst noodzakelijk is en hoe dat in zijn werk gaat. Bij diensten waarbij aanmelden niet noodzakelijk is, is de verwachting dat het aantal bezoekers lager is dan het aantal dat kan worden toegelaten tijdens de dienst. In het geval dat er meer bezoekers komen dan toegestaan, dan zullen de laatste personen die arriveren helaas niet kunnen deelnemen aan de dienst.
Bij kerkdiensten waarvoor aanmelding vereist is, zal via loting vastgesteld worden wie kan deelnemen. Deze loting gebeurt op de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst. Wanneer wordt aangemeld als stel of gezin zal dit als één lot gelden, waardoor óf allen, óf geen van hen de kerkdienst kan bezoeken.
In diensten waarvoor geen aanmelding vooraf nodig is, wordt bij binnenkomst wel geregistreerd wie de dienst bezoeken. Niet-gemeenteleden zal altijd om contactgegevens worden gevraagd. Dit alles is noodzakelijk om later contactonderzoek door de GGD plaats te kunnen laten vinden in geval van een coronabesmettingen.

 
  1. Taakomschrijvingen
   1. Coördinatoren
De coördinatoren zijn herkenbaar door een band om arm. Er staat er één bij de ingang van de kerk om de bezoekers te wijzen op het desinfecterend middel, hen te vragen hun jas mee naar boven te nemen en te letten op de anderhalve meter. Boven in de kerkzaal staat een coördinator om de bezoekers hun stoel te wijzen. Ook zorgen ze ervoor dat de bezoekers ordelijk naar beneden gaan aan het einde van de dienst. Eén coördinator is verantwoordelijk voor het neerzetten van de desinfecterende middelen. Deze worden bewaart in de diaconiekast.
 
   1. Kerkenraad en voorganger
 • Er zijn twee ambtsdragers. De ambtsdrager A begeleidt de (gast)predikant. Hij wijst hem op het gebruiksplan en corrigeert bij afwijken. De ambtsdrager B maakt de kerkzaal klaar voor de kerkdienst. Daarna kan hij beneden in de hal de bezoekers begroeten.
 • Er is extra aandacht voor het consistoriegebed. Dit kan in de hal plaats vinden, er is daar genoeg ruimte voor de anderhalve meter afstand. Let op bij het naar boven gaan dat er genoeg afstand gehouden wordt.
 • Er wordt geen handdruk gegeven bij de plaats wisseling van de ambtsdrager die de mededelingen doet en de voorganger. Een hoofdknik kan dit vervangen. Let weer op de anderhalve meter.
 

3.4.3 Muzikanten en techniek

In het geval dat er door meer dan één persoon gebruik gemaakt wordt van het orgel of de piano, dient het klavier en de kruk bij een wisseling gereinigd te worden. Bij samenspel van muzikanten wordt tenminste anderhalve meter afstand bewaard. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van blaasinstrumenten, houden de blazers tenminste drie meter afstand van elkaar en van de kerkbezoekers.
De organist bedient als enige de geluidsinstallatie. In het geval van een gast-organist zal een daartoe gevraagd persoon de geluidsinstallatie bedienen. Deze persoon dient bekend te zijn bij de coördinator.

 

3.5 Tijdschema

In dit schema staat de voorbereiding van de kerkdienst. Je vindt hierin wanneer welke actie wordt ondernomen en wie er voor verantwoordelijk is.
 
Dag Tijd Taak Wie
zaterdag overdag Schoonmaken kerkgebouw Annelieke Wiegman
Zondag 9:30 Deuren gebouw open om te ventileren Ambtsdragers
    Klaar zetten desinfecterend middel Ambtsdragers
  10:00 Aanvang kerkdienst  
  11:00 Einde kerkdienst  
    Reinigen stoelen, lessenaar, microfoon, bijbel, deurklinken, trapleuningen, traplift Ambtsdragers
    Reinigen orgel, orgelbank, muziekboeken, etc. reinigen Organist
  11:30 Sluiten deuren en afsluiten kerkgebouw Ambtsdragers
maandag overdag
 • Tiletten reinigen, prullenbakken legen.
 • Indien er van de keuken gebruik is gemaakt: kranen, handgrepen, deurklinken reinigen en prullenbakken legen. Let p! Gebruik maken van papieren handdoekjes.
 • Predikantskamer: stelen en tafel, deurklinken reinigen.
Annelieke Wiegman


In dit schema staat de voorbereiding van een vergadering. Je vindt hierin wanneer welke actie wordt ondernomen en wie er voor verantwoordelijk is.
 
Dag Tijd Taak Wie
Dag van vergadering Half uur voor verg. Deuren gebouw open om te ventileren. Scriba wijst iemand aan bij versturen agenda vergadering
    Klaar zetten desinfecterend middel Aangewezen persoon
    Aanvang vergadering Voorzitter
    Einde vergadering Voorzitter
    Reinigen stoelen, tafels, deurklinken, trapleuningen Aangewezen persoon
  Half uur na verg. Sluiten deuren en afsluiten kerkgebouw Aangewezen persoon
 
 
 1. Besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming
Peter Pels en Annelieke Wiegman hebben zich gebogen over het maken van een gebruiksplan. Zij hebben een conceptplan gemaakt dat aan de kerkenraad is voorgelegd. Het gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld en in werking gezet. Wanneer het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland met nieuwe richtlijnen komen wordt het gebruiksplan opnieuw vastgesteld in de kerkenraad. Annelieke Wiegman past het gebruiksplan aan en zorgt dat de juiste personen hiervan op de hoogte zijn, zodat de veranderingen verder verspreid kunnen worden (website, kerkblad, geprinte versie gebruiksplan, geprinte huisregels die in de kerk hangen).
 
  1. Communicatie
Er ligt een uitgeprinte versie van het gebruiksplan ter inzage in de predikantskamer. Alle kerkenraadsleden en ambtsdragers ontvangen een gebruiksplan per email, zodat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het plan en er naar kunnen handelen.

Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden elke maand gepubliceerd in het kerkblad ‘Op de hoogte’ en staan vermeld op de website van de kerk (http://assendelft.protestantsekerk.net). Eventueel de algemene huisregels uitprinten en naast het desinfecterend middel in de hal en boven bij de deur hangen als reminder.
De algemene huisregels:
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren voor het  betreden van de hal.
 • Draag een mondkapje tijdens het verplaatsen. Wanneer u zit mag het mondkapje af.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 • De garderobe wordt niet gebruikt, neem uw jas mee naar boven. 
 •  

5. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Bijeenkomsten zoals het oefenen van het koor en de bijbelkring hebben tot januari 2021 in ieder geval geen doorgang. Daarom wordt dit nu niet beschreven. Wanneer deze activiteiten weer doorgang hebben, wordt bekeken hoe de situatie en regels op dat moment zijn en het plan daar op aangepast.
 

5.1.1 Vergaderingen

Er zijn steeds meer activiteiten mogelijk en de regels worden steeds wat versoepeld. Toch is het goed om terughoudend te zijn met elkaar fysiek ontmoeten. Denk daarom bij het organiseren van een vergadering na over het volgende:Voor fysieke vergaderingen geldt:
Indien nodig kunnen de kerkenraad, het moderamen, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en commissies weer fysiek vergaderen tot 30 deelnemers in juni 2020 (tot 100 in juli).

Tot 6 personen kan er beneden in de grote kerkenraadszaal vergaderd worden. Er moet dan wel goed geventileerd worden. De schuifdeur en de deur naar buiten / hal wordt geopend. Dit kan natuurlijk niet wanneer er iemand ligt opgebaard.
Met meer dan 6 personen komt de anderhalve meter in het geding en vindt de vergadering boven in de kerkzaal plaats. Bij alle vergaderingen gelden de volgende regels:
 • Houdt rekening met de anderhalve meter.
 • Gebruik bij binnenkomst desinfecterend middel.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Er is een coördinator aangesteld die alles in goede banen leidt. Volg de aanwijzingen.
 • Bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 • Na afloop wordt alles gereinigd.
 

5.1.2 Uitvaartdiensten

Voor uitvaartdiensten geldt het maximaal aantal bezoekers van 30 exclusief medewerkers. Ook hier moet anderhalve meter afstand tot elkaar worden gehouden. Tijdens de uitvaartdienst wordt het gebruiksplan gevolgd.
Ook op het kerkhof dient de anderhalve meter in acht genomen te worden.

 

5.2 Bezoekwerk

Het bezoeken van gemeenteleden kan, mits op anderhalve meter afstand en bij voorkeur in een buitenruimte (tuin). Er vindt geen fysiek contact plaats. Eten en drinken wordt ontraden.
 

5.3 Verhuur kerkzaal

Het komt voor dat de kerkzaal verhuurd wordt. Terughoudendheid is hier op zijn plaats. De huurder krijgt het gebruiksplan toegestuurd en verklaart zich hier aan te houden. Voor de kerkzaal geldt een maximaal aantal bezoekers van 30 exclusief medewerkers en met in acht neming van de anderhalve meter. Afhankelijk van de activiteit die in de zaal gepland is kan het maximum aantal bezoekers lager zijn.

 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.